Rijbewijs ingevorderd CBR

Heeft u te maken met ‘rijbewijs ingevorderd CBR‘? Men dient bij de CBR procedure met name in ogenschouw te houden dat het bestuursrecht betreft en geen strafrecht. Dat betekent dat er ook totaal andere regels gelden. Mijn cliënten ervaren de maatregelen van het CBR over het algemeen als een straf, terwijl de maatregelen van het CBR geen punitieve uitgangspunt hebben.

Het rijbewijs is een vergunning, afgegeven door het CBR. Aan elke afgegeven vergunning kleven voorwaarden. Indien men heeft laten zien dat men niet om kan gaan met de vergunning, mag het CBR een maatregel opleggen, zodat bewezen kan worden dat men toch wel om kan gaan met het rijbewijs. Uiteraard steekt het juridisch net wat ingewikkelder in elkaar, maar het komt op het bovenstaande neer.

Rijbewijs ingevorderd CBR - Kan het CBR mijn rijbewijs invorderen?

Daarnaast dient men in ogenschouw te nemen dat het CBR enkel een vermoeden hoeft te hebben dat men niet langer beschikt over de rijvaardigheid of de lichamelijke/geestelijke geschiktheid, die vereist is voor het besturen van een motorrijtuig (art. 130 WVW). Bij een vermoeden van ongeschiktheid, mag het CBR al een maatregel opleggen (zie ook uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: ECLI:NL:RVS:2013:CA2889). Welke maatregel dit dan is, wordt bepaald in de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011.

Welke regelgeving is relevant voor CBR procedures?

 • Wegenverkeerswet 1994
 • Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011
 • Regeling eisen geschiktheid 2000
 • Algemene wet bestuursrecht

Rijbewijs ingevorderd CBR – wanneer kan het CBR het rijbewijs vorderen?

Alle bevoegdheden van het CBR zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet 1994 én in de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011. Het CBR mag de overgifte van het rijbewijs vorderen in de volgende gevallen (art. 5 Regeling):

 1. betrokkene heeft een motorrijtuig bestuurd onder invloed van drogerende stoffen, andere dan alcohol;
 2. betrokkene heeft een poging tot zelfdoding met een motorrijtuig ondernomen;
 3. er zijn duidelijke aanwijzingen dat betrokkene lijdt aan een aandoening waardoor hij geestelijk en/of lichamelijk niet goed functioneert, dan wel ernstige psychiatrische problemen ondervindt, hetgeen bij twijfel bevestigd wordt door een medisch deskundige;
 4. betrokkene heeft met een motorrijtuig tegen de rijrichting in gereden (spookrijden);
 5. betrokkene heeft binnen een periode van een jaar ten minste drie aanrijdingen veroorzaakt;
 6. betrokkene is als bestuurder van een motorrijtuig rechtstreeks betrokken bij een aanrijding met duidelijke materiële dan wel letselschade en verklaart de aanrijding niet te hebben bemerkt;
 7. betrokkene is niet in staat het motorrijtuig in bedwang te houden;
 8. betrokkene heeft een aanrijding veroorzaakt door het intrappen van het onjuiste pedaal of door het niet intrappen van het juiste pedaal;
 9. betrokkene is bewust ingereden op een andere weggebruiker;
 10. bij betrokkene wordt als bestuurder van een motorrijtuig een adem- of bloedalcoholgehalte geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 785 µg/l, respectievelijk 1,8‰;
 11. bij betrokkene wordt, in de hoedanigheid van beginnende bestuurder, een adem- of bloedalcoholgehalte geconstateerd dat gelijk is aan of hoger is dan 570 µg/l, respectievelijk 1,3‰;
 12. ten aanzien van betrokkene is binnen een periode van vijf jaar ten minste drie maal proces-verbaal opgemaakt op verdenking van overtreding van artikel 8, tweede, derde of vierde lid, van de wet, waarbij de laatste overtreding moet zijn begaan als houder van een rijbewijs;
 13. betrokkene heeft twee maal als beginnende bestuurder een of meer van de in bijlage 1, onderdeel A, subonderdeel IV, opgenomen feiten begaan en voor deze feiten is hij tijdens of na de in artikel 1, onder beginnende bestuurder, genoemde termijn onherroepelijk veroordeeld, tenzij voor het feit in eerste instantie een strafbeschikking als bedoeld in artikel 257b van het Wetboek van Strafvordering is uitgevaardigd, dan wel voor deze feiten is tijdens of na die termijn ten aanzien van hem een onherroepelijk geworden strafbeschikking als bedoeld in artikel 257a van het Wetboek van Strafvordering uitgevaardigd.

De geldigheid van het rijbewijs wordt daarnaast voor langere tijd geschorst als het CBR besluit om een onderzoek op te leggen in de zin van art. 23 e.v. van de Regeling. Indien het CBR een maatregel heeft opgelegd i.v.m. alcohol of drugs, dan is daarvoor een objectieve maatstaf wanneer het CBR ook het rijbewijs vordert en de geldigheid daarvan schorst.

Bij een medisch onderzoek is echter meer nodig dan alleen een vermoeden om het rijbewijs te kunnen vorderen, zoals te zien is in art. 5 lid 1 sub c. Daarvoor is een duidelijke aanwijzing nodig dat men lijdt aan een aandoening waardoor hij geestelijk en/of lichamelijk niet goed functioneert, dan wel ernstige psychiatrische problemen ondervindt. Dit is ook onderstreept door de Afdeling in: ECLI:NL:RVS:2016:520.

Bezwaar tegen besluit CBR

In de praktijk wordt de geldigheid van het rijbewijs vooral geschorst vanwege het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit van het CBR indien u het hier niet mee eens bent. Dat u het rijbewijs hard nodig heeft voor uw werk is niet relevant. Het CBR mag geen rekening houden met de persoonlijke omstandigheden. Dat houdt in dat een bezwaar alleen kans van slagen heeft als er fouten gemaakt zijn door de opsporingsambtenaar. Wij werken daarom volgens een vast protocol. Eerst dienen wij namens u een pro forma bezwaarschrift in. Dit doen wij om twee redenen:

 • de termijn van zes weken om bezwaar te mogen maken is daarmee veiliggesteld;
 • in het bezwaarschrift vragen wij alle processtukken op, op basis waarvan het besluit is genomen door het CBR.

Na het bestuderen van de stukken, kunnen wij u goed adviseren over de kans van slagen van een eventueel inhoudelijk bezwaarschrift. Indien er grove fouten gemaakt zijn in het alcohol- of drugsonderzoek, kunt u middels een spoedprocedure (voorlopige voorziening) versneld uw rijbewijs terug krijgen.

Een bezwaarprocedure schort de werking van het besluit van het CBR niet op. Dat betekent dat u niet mag rijden, zelfs al maakt u bezwaar tegen het besluit!

Wanneer rijbewijs weer terug?

Indien bezwaar geen kans van slagen heeft, dient u het onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek moet u niet licht opvatten. Ongeveer 80% van alle deelnemers aan een dergelijk onderzoek komt niet door het onderzoek heen. Dat komt omdat het onderzoek een bijzondere hoeveelheid aan strikvragen bevat. Vragen waarvan je vaak niet weet wáárom die vragen worden gesteld. Indien men de stempel ‘alcoholmisbruiker’ krijgt, kan men pas na een jaar weer beschikken over het rijbewijs. Het is daarom belangrijk dat u weet wat het onderzoek inhoudt en wat u kunt verwachten.

Indien u een onderzoek bij de psychiater dient te ondergaan, adviseren wij u om z.s.m. contact op te nemen. Wij zullen u in dit vrijblijvend gesprek uitleggen wat uw mogelijkheden zijn en wat daarvan de (vaste) kosten zijn.

Medisch onderzoek

Het CBR mag ook een onderzoek opleggen als men het vermoeden heeft dat men niet over de geestelijke geschiktheid beschikt om te mogen rijden. Dit kan zijn:

 1. verwardheid, geheugenstoornissen, oriëntatiestoornissen;
 2. ernstig gestoord inzicht of gedrag;
 3. ernstig onaangepast rijgedrag;
 4. agressiviteit in het verkeer;
 5.  paniekaanvallen;
 6. abnormale opwindingstoestanden;
 7. poging tot zelfdoding in het verkeer;
 8. een van de in onderdeel A, subonderdelen I of II, genoemde gedragingen, indien het vermoeden bestaat dat ze het gevolg zijn van onvoldoende geestelijke geschiktheid.

Medisch onderzoek CBR

Ook bij het opleggen van een medisch onderzoek kan de geldigheid van het rijbewijs geschorst worden. Bij een medisch onderzoek is echter meer nodig dan alleen een vermoeden om het rijbewijs te kunnen vorderen, zoals te zien is in art. 5 lid 1 sub c van de Regeling. Daarvoor is een duidelijke aanwijzing nodig dat men lijdt aan een aandoening waardoor hij geestelijk en/of lichamelijk niet goed functioneert, dan wel ernstige psychiatrische problemen ondervindt. Dit is ook onderstreept door de Afdeling in: ECLI:NL:RVS:2016:520.

Kosten CBR advocaat & procedure

De advocatuur heeft geen goed imago als het gaat om de kosten. Daarom bieden wij uitsluitend vaste prijzen aan. Bij ons dus geen onverwachtse reiskosten bij een CBR procedure, of andere addertjes onder het gras! Klik hier voor een helder overzicht van de vaste prijzen.

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde CBR advocaat om een procedure te starten? Neem contact op.


Was rijbewijs ingevorderd CBR niet wat u zocht? Wellicht zoekt u naar: Rijbewijs ingevorderd snelheid, rijbewijs ingevorderd alcohol of dagvaarding.

de Verkeersstrafrecht advocaat