Rijbewijs ingevorderd snelheid

Is uw rijbewijs ingevorderd vanwege een te hoge snelheid? Wilt u uw rijbewijs zo snel mogelijk terug omdat u deze dringend nodig heeft? De verkeersstrafrecht advocaat kan voor u een zaak aanspannen voor een vaste prijs. Hierdoor weet u vooraf wat het u gaat kosten.

Wanneer kan rijbewijs ingevorderd worden wegens snelheid?

In art. 164 van de Wegenverkeerswet 1994 staat opgesomd wanneer een rijbewijs ingevorderd kan worden.

Art. 164 lid 2 sub d: “overschrijding van een krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid met vijftig kilometer of meer, door een bestuurder van een motorrijtuig anders dan een bromfiets, in geval van staandehouding van de bestuurder;”

Art 164 lid 2 sub e: “overschrijding van een krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid met vijftig kilometer of meer, door een bestuurder van een motorrijtuig anders dan een bromfiets, in geval van staandehouding van de bestuurder;”

Dus: als men op de brommer 30 km/u (of harder) te hard heeft gereden kan het rijbewijs ingevorderd worden. Voor alle andere voertuigen geldt de grens van 50 km/u (of harder).

rijbewijs ingevorderd snelheid

Wanneer wordt een snelheidsovertreding geregistreerd op de justitiële documentatie (strafblad)?

Sinds Wet Mulder (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) worden lichte snelheidsovertredingen niet meer via het strafrecht afgedaan. Alles onder de 30 km/u wordt niet via het strafrecht afgedaan en komt ook niet op de justitiële documentatie. Op de snelweg ligt die grens op 40 km/u.

Indien er sprake is van een snelheidsovertreding binnen- of buiten de bebouwde kom, van 30 km/u of meer, dan wordt deze wel geregistreerd op het strafblad. Dat wil zeggen dat 40 km te hard buiten bebouwde kom op het strafblad komt te staan. Ook als u alleen een verkeersboete daarvoor heeft betaald! Indien er sprake is van een snelheidsovertreding van 40 km/u of meer op de snelweg, geldt hetzelfde.

Rijbewijs ingevorderd

Wanneer dreigt een ontzegging van de rijbevoegdheid?

Een ontzegging van de rijbevoegdheid is niet hetzelfde als het invorderen van een rijbewijs. Het komt uiteindelijk wel op hetzelfde neer: u mag niet rijden. Een ontzegging van de rijbevoegdheid kan alleen uitgesproken worden door een rechter of door een officier van justitie. Zij zijn daartoe in principe altijd bevoegd.

Er bestaan echter richtlijnen waar een officier van justitie en een rechter naar kijken. Deze richtlijn heet: “Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen

Strafbeschikking te hard rijden

Onder 5.4.2. ziet u de volgende tabel staan:

Snelheidsovertredingen met een overschrijding van:

31 t/m 49 km/h50 t/m 69 km/h70 t/m 99 km/h100 km/h of meer
1e overtredingOM-strafbeschikking of eis ter zittingvast tariefvast tarief + OBM 2 mnd ovvast tarief + OBM 4 mnd ovtarief 95 tot 100 km/h + € 200,– per 5 km/h overschrijding + OBM 6 mnd ov
2e overtredingOM-strafbeschikking of eis ter zittingtarief 1e overtreding + 20% + OBM 2 mnd ovtarief 1e overtreding + 20% + OBM 4 mnd ovtarief 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ovtarief 95 tot 100 km/h + € 200,– per 5 km/h overschrijding + OBM 8 mnd ov
3e overtredingOM-strafbeschikking of eis ter zittingtarief 1e overtreding + 20% + OBM 4 mnd ovtarief 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ovtarief 1e overtreding + 20% + OBM 8 mnd ovtarief 95 tot 100 km/h + € 200,– per 5 km/h overschrijding + OBM 10 mnd ov
4e overtredingOM-strafbeschikking of eis ter zittingtarief 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ovtarief 1e overtreding + 20% + OBM 8 mnd ovtarief 1e overtreding + 20% + OBM 10 mnd ovtarief 95 tot 100 km/h + € 200,– per 5 km/h overschrijding + OBM 12 mnd ov
1 De tarieven in deze tabel staan vermeld bij de van toepassing zijnde feitcodes zoals opgenomen in de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen en in de tarieventabel.

Van belang is het om te realiseren dat bij een snelheidsovertreding van 50 km/u er standaard een ontzegging van de rijbevoegdheid volgt van minimaal twee maanden. Ook als uw rijbewijs niet eerst is ingevorderd door de politie. Als er sprake is van tweemaal een fikse snelheidsovertreding binnen twee jaar, dan zal er in de regel ook een ontzegging van de rijbevoegdheid volgen van minimaal twee maanden. Het is daarom van groot belang dat u zich goed laat verdedigen door een gespecialiseerde advocaat.

Welke meetmethodes bestaan er?

De politie heeft verschillende mogelijkheden om de snelheid te meten.

 1. Boordsnelheidsmeting
 2. Lasergun
 3. Flitspaal
 4. Mobiele trajectsnelheidsmeting

1. Boordsnelheidsmeting

Regelmatig stellen cliënten dat de agent helemaal niets heeft kunnen laten zien omtrent de meting en dat de agent daarom geen geldige meting heeft kunnen verrichten. In vrijwel alle gevallen is er dan sprake geweest van een boordsnelheidsmeting. De agent gebruikt dan de snelheidsmeter van zijn auto.

Correctie snelheid - rijbewijs ingevorderd vanwege snelheid

De agent moet daarbij vaststellen dat de afstand tussen hem en de gemeten auto gelijk is over groter wordt. Tegelijkertijd moet hij dan op zijn boordsnelheidsmeter kijken of vast te stellen hoe hard er gereden wordt. (ECLI:NL:GHARN:2009:BJ3985). Dit is een rechtsgeldige meting, zoals ook opgenomen in de Aanwijzing meting snelheidsovertredingen. Dit is verder ook bevestigd door de Hoge Raad in ECLI:NL:HR:2013:123. Voor nadere uitleg, is met name de conclusie Advocaat-Generaal P.C. Vegter interessant (ECLI:NL:PHR;2013:82).

Een boordsnelheidsmeter wordt niet geijkt, zoals dat wel bij de andere meetmiddelen verplicht is. Dit staat in de Regeling meetmiddelen politie in art. 1 sub a. Een boordsnelheidsmeter wordt gekalibreerd. Dat betekent dat de systematische afwijking van de boordsnelheidsmeter wordt vergeleken met een geijkte meetapparatuur. Als het voertuig niet gekalibreerd was ten tijde van de meting, dan kan dat alsnog daarna gebeuren door het voertuig bijvoorbeeld te laseren met een geijkte laser.

Correctie snelheid

De boordsnelheidsmeting is het meest onnauwkeurige meetmiddel. In de praktijk valt hier ook het best verweer op te voeren. Daarnaast is bij een boordsnelheidsmeting sprake van een dubbele correctie. Eerst dient men de correctie door te voeren m.b.t. het voertuig zelf en daarnaast dient men de wettelijke correctie door te voeren. De wettelijke correctie bestaat omdat er sprake kan zijn van meetfouten in de apparatuur. Om er zeker van te zijn dat dit niet in het nadeel uitpakt van verdachten, is er een verplichte correctie in het leven geroepen (o.a. in ECLI:NL:HR:1996:ZD0406). De verplichte correctie staat opgenomen in de Aanwijzing:

Gemeten snelheidCorrectie 3%
0 t/m 100 km/h3 km/h
101 t/m 130 km/h4 km/h
131 t/m 165 km/h5 km/h
166 t/m 200 km/h6 km/h
201 t/m 230 km/h7 km/h
230 t/m 265 km/h8 km/h
266 t/m 300 km/h9 km/h

De boordsnelheidsmeting is vaak op verschillende gronden aan te vechten. De verbalisant moet namelijk op één moment een boel verschillende dingen in de gaten houden:

 1. Het verkeer om zich heen;
 2. Zijn snelheid;
 3. Of de afstand tussen hem en de gemeten auto gelijk is of groter wordt;
 4. De meetafstand tussen beide auto’s;
 5. (Wettelijke) correcties
 6. De geldende maximum snelheid

Omdat een verbalisant zoveel dingen tegelijkertijd in de gaten moet houden, is aannemelijker dat hierbij fouten gemaakt worden. Hoe aannemelijker u dat kunt maken, hoe moeilijker het is voor een rechter om u te veroordelen. In de Instructie snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers staat omschreven waar het proces-verbaal aan moet voldoen als het een boordsnelheidsmeting betreft.

2. Lasergun

De lasergun wordt vaak gebruikt door agenten langs de kant van de weg of boven op een brug. Vaak werken zij dan in koppels. Agent A lasert de auto’s en geeft dit door aan agent B die iets verder langs de kant van de weg staat. Bij een overtreding van meer dan 50 km/u zal agent B de bestuurder staande houden (ECLI:NL:GHLEE:2001:ZJ0155).

rijbewijs kwijt snelheid

 

De lasergun werkt d.m.v. een laserstraal die gericht wordt op een auto. Deze laserstraal wordt dan weer teruggekaatst, waardoor de lasergun kan berekenen hoe hard de auto heeft gereden. De lasergun slaat geen informatie op van de automobilist, zoals dat bij een flitspaal wel het geval is. Daarom wordt er vaak overgegaan op staande houding van de automobilist. Dit is overigens niet verplicht. Volgens de politie is de meting tot op 3 cijfers achter de komma nauwkeurig.

Anders dan de boordsnelheidsmeter, dient de lasergun wel gekeurd te zijn ingevolge “Regeling meetmiddelen politie”. Deze keuring gebeurt door het Nederlands Meetinstituut, ofwel NMi. De NMi verklaring voor de lasergun is in beginsel geldig voor de duur van twee jaar. In de praktijk ziet men echter vaak dat het NMi de lasergun voor de duur van één jaar keurt. Is de lasergun niet NMi gekeurd, dan is er geen sprake van een rechtsgeldig meetmiddel.

Daarnaast dient de agent ook daadwerkelijk opgeleid te zijn om de lasergun te mogen bedienen. Dit is geregeld in de Instructie snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers (2018l001).

De lasergun is een zeer nauwkeurige, maar ook betrouwbare manier van meten. Bij uitspraak in 2019 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zeer uitgebreid de betrouwbaarheid van de lasergun (laten) testen. Met name op het gebied van interferentie en de meethoek. Uit de uitspraak kan men voornamelijk concluderen dat de lasergun nagenoeg ‘foolproof’ gemaakt is en dat die zelf een storing zou weergeven als er sprake is van interferentie. Een verkeerde meethoek blijkt voornamelijk in het voordeel te zijn van de verdachte (ECLI:NL:GHARL:2019:8351).

Voor de lasergun is het dus met name van belang dat die NMi gekeurd is en dat de agent ook opgeleid is tot het bedienen van de lasergun. Indien hier geen sprake van is, zal vrijspraak moeten volgen.

3. Flitspaal

Een snelheidsmeting via de flitspaal is een vreemde eend in de bijt, omdat de bestuurders van de auto niet staande worden gehouden na een overtreding. Zij krijgen pas later een brief van het CJIB waarin de snelheidsovertreding staat beschreven. Vergeet niet: als de snelheidsovertreding boven de 50 km/u is, zal dit leiden tot een ontzegging van de rijbevoegdheid!

rijbewijs ingevorderd te hard gereden

 

De flitspaal is een oude benaming. Tegenwoordig flitsen de flitspalen (bijna) niet meer, maar gaat het veelal via infrarood of lussen in het wegdek. Wel worden in de meeste gevallen een foto gemaakt van het voertuig. Anders dan in (bijvoorbeeld) Duitsland, worden in Nederland geen foto’s gemaakt van het gezicht van de bestuurder. Ook flitspalen dienen gekeurd te worden door het NMi ingevolge de “Regeling meetmiddelen politie”. Deze vallen onder art. 2 lid 2 van de Regeling, waaruit blijkt dat deze NMi verklaring per definitie voor één jaar geldig is. De keuring wordt in de meeste gevallen gedaan in opdracht van het CJIB. Vandaar dat de NMi verklaringen hiervoor vaak te vinden zijn op de website van het CJIB.

Nadat het CJIB de boodschap van de flitspaal heeft ontvangen, zal een daartoe opgeleide opsporingsambtenaar de meting controleren en de (wettelijke) correcties toepassen. Ook zal dan via het RDW uitgezocht worden wie de kentekenhouder is. Die zal vervolgens een brief ontvangen, met het verzoek de juiste bestuurder door te geven. Dit kan via een retourenvelop of telefonisch.

Hoewel in deze situatie geen invordering zal plaatsvinden van het rijbewijs, dreigt men later wel het rijbewijs kwijt te raken als er sprake is van recidive of van een snelheidsovertreding van 50 km/u of meer. Het is dus wel verstandig om een advocaat te raadplegen!

4. Mobiele trajectsnelheidsmeting

De mobiele trajectsnelheidsmeting verdient in alle gevallen de voorkeur. Als men naar televisieprogramma’s kijkt als ‘blik op de weg’, dan ziet men dat vrijwel uitsluitend van dit meetmiddel gebruik gemaakt wordt. Het politievoertuig rijdt in dat geval achter het ‘doelvoertuig’ en zet vervolgens de apparatuur in het politievoertuig aan.

In de ‘Instructie snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers’ wordt de mobiele trajectsnelheidsmeting als volgt omschreven: “In een meetvoertuig aangebrachte trajectsnelheidsmeter waarmee zowel de lengte van het meettraject als de tijdsduur van de passage van het meettraject wordt bepaald, waarna de gemiddelde snelheid wordt berekend.”.

Ook hiervoor geldt weer dat dit meetmiddel gekeurd dient te worden door het NMi ingevolge de “Regeling meetmiddelen politie”. De verbalisant die het meetmiddel gebruikt, dient daarvoor opgeleid te zijn, ingevolge de ‘instructie snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers’.

Stel nu dat een politieauto een mobiele trajectsnelheidsmeter ingebouwd heeft, dan mag de politie alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden gebruik maken van een boordsnelheidsmeting. De politie moet dit dan wel goed motiveren in een proces-verbaal waarom er geen gebruik gemaakt is van de mobiele trajectsnelheidsmeter.

Indien een snelheidsmeting wordt verricht met een mobiele trajectsnelheidsmeter dan moet de meting zoveel mogelijk worden verricht conform één van de in het ‘Handboek meetmethodiek mobiele trajectsnelheidsmeter’ opgenomen meetvarianten (‘Instructie snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers’).

Voor alle snelheidsmeters is een richtlijn opgesteld genaamd: “Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie” (te vinden via de website van de politie). Over het algemeen is dit niet een relevante regeling, aangezien veel al omschreven staat in de andere regelingen. Bovendien staat hierin expliciet omschreven dat het gaat om een concept. Toch is deze regeling heel relevant voor de mobiele trajectsnelheidsmeting. In hoofdstuk 14 van die regeling staat de trajectsnelheidsmeting omschreven. In paragraaf 14.6 van de regeling staat geregeld waar een mobiele trajectsnelheidsmeter aan moet voldoen:

 1. Er moet minimaal 16 seconden gemeten worden;
 2. De afstand tussen het gemeten voertuig en het voertuig van de politie moet gelijk zijn over groter geworden zijn.

Uiteraard gelden er nog andere voorwaarden, maar op bovenstaande punten is het best verweer te voeren. Zo komt het nog met enige regelmaat voor dat er een zaak voor de rechter ligt waarbij er korter dan 16 seconden gemeten is. Met betrekking tot punt 2: het kan niet zo zijn dat het achtervolgende politievoertuig alleen maar inloopt op het gemeten voertuig en dan een meting verricht. Het politievoertuig heeft dan duidelijk alleen maar sneller gereden dan het gemeten voertuig. Indien een politievoertuig de meting is begonnen op 100 meter afstand, dan moet de meetafstand groter of gelijk zijn op het moment dat de meting wordt beëindigd.

Indien de zaak voor de rechter ligt, zal er hoogstwaarschijnlijk een discussie ontstaan over de waarde van de ‘Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie’. Immers, het gaat om een ‘concept’ en de waarde daarvan lijkt minder te zijn dan andere regelingen die wettelijk zijn vastgelegd. Echter, het gerechtshof denkt daar toch anders over. In 2018 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich in een zaak uitgesproken dat ging over een mobiele radars snelheidsmeting (ECLI:NL:GHARL:2018:1569). Dit is dus iets anders dan de mobiele trajectsnelheidsmeting, maar dat is niet relevant. Het gerechtshof heeft namelijk expliciet de concept regeling aangehaald in het arrest. Dit maakt dat het gerechtshof de regeling daarmee valide heeft geacht. Hieruit ontleent de ‘Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie’ zijn waarde.

Boete te hard rijden: meetlocatie

In de ‘Instructie snelheidsoverschrijdingen en snelheidsbegrenzers’ staat dat de snelheid van de voertuigen moet zijn aangepast zodra men het gebodsbord passeert (uitspraak gerechtshof Leeuwarden: ECLI:NL:GHLEE:2001:16). Met andere woorden: als u een gebodsbord van 50 km/u passeert, moet u op dat moment 50 km/u rijden. Echter, vaak komt men dan van een situatie waarbij men harder mocht dan die 50 km/u, bijvoorbeeld 80 km/u. In de praktijk ziet men ook vaak dat men de auto laat ‘uitrollen’. Het is immers (levens)gevaarlijk als iedereen massaal op de rem trapt zodra men het gebodsbord ’50 km/u’ passeert.

Het openbaar ministerie heeft dit probleem in de instructie onderkent. Om discussie te vermijden, heeft men een minimale afstand gekozen die past bij het gebodsbord:

 • 15 km/h = 4 m/s = 40 meter afstand
 • 30 km/h = 8 m/s = 80 meter afstand
 • 50 km/h = 14 m/s = 140 meter afstand
 • 60 km/h = 17 m/s = 170 meter afstand
 • 70 km/h = 19 m/s = 190 meter afstand
 • 80 km/h = 22 m/s = 220 meter afstand
 • 90 km/h = 25 m/s = 250 meter afstand
 • 100 km/h =  28 m/s = 280 = meter afstand
 • 120 km/h = 33 m/s = 330 meter afstand

Ter illustratie: als men een gebodsbord van 80 km/u passeert, dan mogen de agenten niet binnen 220 meter de snelheid meten. Pas na 220 meter kunnen de agenten de snelheid meten.

Het is belangrijk om te onthouden waarom deze minimale afstanden bestaan. Als u van een 50 km/u weg komt en u passeert een 80 km/u weg, dan ligt het meer voor de hand dat de agenten zich niet aan bovengenoemde afstanden hoeft te houden. Hetzelfde geldt voor gevaarlijke kruisingen, waar per definitie de snelheid gematigd moet worden (Uitspraak rechtbank Leeuwarden: ECLI:NL:GHLEE:2006:AZ5513).

Rijbewijs kwijt snelheid - hoe krijg ik mijn rijbewijs terug na invordering?

Zocht u op: rijbewijs kwijt snelheid? Meld zo snel mogelijk uw zaak aan via deze website. U wordt dan binnen 24 uur teruggebeld door een gespecialiseerde advocaat. Ook kunt u ons bellen op: u wordt dan gelijk te woord gestaan door een advocaat. Omdat het terugkrijgen van een rijbewijs niet binnen 1 dag geregeld is, is het van belang dat wij zo snel mogelijk starten voor u. Met onze hulp maakt u de meeste kans op de teruggave van uw rijbewijs! Neem contact op.

Rijbewijs invordering snelheid

Kosten klaagschrift procedure

Indien u professionele en specialistische hulp wenst bij de klaagschrift procedure, kunt u uw zaak aanmelden via onze website. De kosten die daaraan verbonden zijn, zijn bewust transparant. Dat heeft als voordeel dat u gelijk weet waar u aan financieel aan toe bent. U mag erop vertrouwen dat er geen onverwachte kosten in rekening gebracht worden, zoals bijvoorbeeld de reiskosten van de advocaat.

Voor het schrijven van het klaagschrift, het indienen van het klaagschrift bij de rechtbank én het verzoek tussentijdse teruggave aan de officier van justitie, rekenen wij een vaste prijs! De advocatuur heeft geen goed imago als het gaat om de kosten. Daarom bieden wij uitsluitend vaste prijzen aan. Bij ons dus geen onverwachtse reiskosten of andere addertjes onder het gras! Klik hier voor een helder overzicht van de vaste prijzen.


Was rijbewijs ingevorderd snelheid niet wat u zocht? Wellicht zoekt u naar: Rijbewijs ingevorderd alcohol, rijbewijs ingevorderd CBR of dagvaarding.

Wilt u meer informatie over: Rijbewijs ingevorderd beginnend bestuurder snelheid, beginnersrijbewijs, puntenrijbewijs, neem dan contact op.

de Verkeersstrafrecht advocaat